Fitness

Q & A til fitness og Corona

Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om fitness og Corona, vi hører fra foreningerne.

Opdateret d. 21/5-2021

Der er åbnet op for udendørs idræt pr. 1. marts 2021 med op til 25 deltagere inkl. instruktøren - under forudsætning af at alle gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, sundhedsmyndighederne og Rigspolitiet følges. Pr. 21/5 hæves forsamlingsloftet til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs. Indendørs idræt blev genåbnet d. 6/5. Herunder har vi desuden samlet nogle af de hyppigste spørgsmål om fitness og Corona, som vi modtager. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os 

Generelt

Coronapas

 • Hvad indebærer ordningen om en stikprøvebaseret kontrol af coronapas inden for foreningsidrætten?

  Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

 • Skal ansatte og frivillige fremvise coronapas i forbindelse med idrætsaktiviteterr?

  Nej, kravet om fremvisning af coronapas gælder alene for besøgende, brugere, tilskuere og lignende. Det gælder dermed ikke for ansatte mv.

 • Hvem er ansvarlig for at kontrollere, at deltagerne kan fremvise coronapas?

  Pligten til at sikre, at kravet om coronapas er overholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsen påhviler den fysiske eller juridiske person, som har rådighed over lokalet. Ansvaret påhviler dermed f.eks. lokaleejeren eller den forening, virksomhed, organisation mv., som er arrangør af den pågældende idrætsaktivitet.

  Den pågældende lokaleejer eller forening mv. skal dermed kontrollere besøgendes coronapas og opstille informationsmateriale om kravet om at fremvise coronapas. Såfremt lokaleejeren eller foreningen mv. lukker personer ind, der ikke kan fremvise et coronapas, eller hvis lokaleejeren eller foreningen mv. ikke opstiller informationsmateriale om kravet om coronapas, vil lokaleejeren eller foreningen mv. kunne ifalde bøde. Lokaleejeren eller foreningen mv. kan bortvise personer, der ikke kan eller vil fremvise et coronapas. Hvis en person ikke forlader det pågældende lokale efter at være blevet bortvist, kan vedkommende straffes med bøde.

 • Hvad forstås ved coronapas?

  Ved coronapas forstås dokumenation for:
  - Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt
  regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  - Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder
  gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  - Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses
  som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  eller
  - Et gennemført vaccinationsforløb (hvis et vaccinationsforløb kræver 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

 • Skal man vise ID sammen med coronapas?

  Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk.
  Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens
  medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID.
  Krav om fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer.

 • Er der undtagelser for at skulle vise coronapas?

  Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, herunder for følgende:
  - Børn under 15 år (dog under 18 år i lokaler, hvor der udøves idræts- fritidsog foreningsaktivitetersamt i lokaler, der anvendes til musik- og kulturskoler,
  andre kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler)
  - Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test.
  - Personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør
  få foretaget COVID-19-test

 • Hvordan skal man dokumentere, at man ikke skal vise coronapas?

  Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i
  form af f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort,
  hvoraf navn og alder fremgår.
  Der gælder efter de gældende regler dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse.
  Den besøgende, brugeren mv. er således ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode. For at en forening, institution, facilitet eller anden ansvarlig for aktiviteten kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den
  besøgende mv. er undtaget krav om coronapas. Læs mere om situationer, hvor
  besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-
  er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes

 • Gælder stikprøvekontrol både for holdtræning og træning i fitnesscenter?

  Ja, stikprøvekontrol 1 gang i døgnet gælder alle foreningsaktiviteter

Afmærkning og opdeling - udendørs

 • Må vi være flere grupper på det samme område?

  Ja, hvis der er flere hold eller andre foreninger/grupper, der benytter samme anlæg/areal, skal det område, hvor I træner afmærkes, så hver grupper har sit eget, tydeligt markerede felt. Feltet skal have plads til, at deltagerne kan holde 2 meters afstand til hinanden. Minimumsarealet vil afhænge af aktiviteten, der skal foregå, men der skal være minimum 4 m2 pr. deltager. Vi anbefaler også her at I anvender forsigtighedsprincippet, og sørger for at der er rigelig plads.
  Der skal ligeledes sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Dette med mindst 2 meter mellem områderne.

 • Hvordan kan vi afmærke områderne?

  I bestemmer selv, hvordan I vil afmærke området - f.eks. med snore, kegler, optegning mv. Det skal være helt tydeligt ,hvor adskillelsen går.

Udstyr/redskaber - udendørs

 • Må vi tage spinningcykler med udenfor?

  Ja, udstyr der kun benyttes af den samme person under hele træningen må gerne tages med ud. En spinningcykel benyttes af én person, og kan rengøres før og efter træning, så en evt. smitte ikke spredes.
  DGI/ DIF omtaler, at for klassiske indendørs idrætter må ”redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring). Her menes fælles redskaber, der benyttes af alle under træningen, som f.eks. en springplint, hvor alle udøverne vil sætte deres hænder på den under brug. Og den går altså ikke.

 • Hvordan skal vi rengøre udstyr?

  Udstyr mv. kan generelt rengøres med vand og sæbe (almindelige rengørings-midler), det løsner og fjerner snavs og mikroorganismer.
  Ønsker man desinficering af udstyr mv. kan det ske med klor (1 del klor til 19 dele vand) og alkohol (70-85 %) - håndsprit og husholdningssprit kan ikke bruges. Vær opmærksom på, om udstyret tåler desinficering. For nærmere information se Statens Serum Institut: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/infektionshygiejniske-retningslinjer-for-covid-19

 • Hvilket udstyr skal rengøres?

  Alle foreningens redskaber, rekvisitter, udstyr mv., der er medbragt til den pågældende træning skal rengøres efter brug. Rengøring skal ske efter hvert hold. Deltagerne er ansvarlige for korrekt rengøring af eget medbragt udstyr.

Instruktører

Økonomi