Om 'Bevæg dig for livet - Skolen'

Sammen med lærere, pædagoger, skoler, foreninger og kommuner vil DGI, DIF og Dansk Skoleidræt give danske skolebørn mere og bedre bevægelse i løbet af skoledagen.

Kompetenceudvikling

Med målet om 45 minutters daglig idræt og bevægelse, Den Åbne Skole og idrætsfagets nye rolle som prøvefag, spiller idræt og bevægelse en helt anden rolle i skolen end tidligere. Det stiller kravtil kompetencerne på skolerne og betyder, at idræt og bevægelse skal tænkes ind i den hele skoledag. Der er derfor behov for en bred efteruddannelsesindsats, som løfter sig over niveauet ”værktøjskasse”og i højere grad adresserer udvikling af viden og kompetencer hos den enkelte lærer og pædagog.

DGI, DIF og Dansk Skoleidræt er derfor gået sammen om at give idræt og bevægelse i skolen et løft. Det overordnede formål med samarbejdet er at understøtte implementeringen af skolereformens ambitioner på idræts- og bevægelsesområdet på alle folkeskoler i landet.

Vi vil arbejde for, at alle de børn, som møder idræt og bevægelse i skolehverdagen får positive oplevelser, som sikrer grundlag for livslang idrætsdeltagelse.

Mere præcist er målet at bidrage til, at lærere på alle landets skoler har de nødvendige kompetencer, viden og motivation for at kunne implementere de forskellige idræts- og bevægelseselementer i skolereformen. Endvidere at bidrage til Den Åbne Skole, hvor foreninger og skoler skal samarbejde.

Konkret udgør Krop & Kompetencer den fælles og primære indsats for kompetenceudvikling.

Inspiration & lokal forankring

Arbejdet med idræt og bevægelse i folkeskolen kræver ikke bare de rette rammebetingelser og de rette kompetencer. Der vil løbende være behov for inspiration, udvikling og forankring af undervisningsmetoder, øvelser og samarbejdsformer.

Det fælles inspirationsarbejde fokuserer særligt på idrætsfaget gennem Idrætslærernes Forum og Den Åbne Skole, når det handler om at bringe inspirationen længere ud.

Konkret omfatter indsatsen to initiativer:

  1. Styrkelse af Idrætslærernes Forum
  2. Fokus på Den Åbne Skole